O NAS
opis celów, założeń, efektów programu

Projekt: „Perły w Koronie Polski – program wspomagający edukację Polaków mieszkających poza granicami Polski” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Zadanie polega na realizacji programu szkoleniowego skierowanego do 18 nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą pochodzenia polskiego w następujących krajach: Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, reprezentujących 6 polskich szkół funkcjonujących w tych krajach.

Program szkoleniowy pod nazwą „Perły w Koronie Polski” będzie miał dwa następujące cele:

  • Dostarczenie narzędzia edukacyjnego w formie gry edukacyjnej do placówek edukacyjnych
  • Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie dydaktyki nauczania i procesu wychowawczego

Program szkoleniowy zostanie zrealizowany w trzech formach: - stacjonarnego zjazdu szkoleniowego w Polsce (08.2016), 4 dni - działań podejmowanych przez nauczycieli w swoich społecznościach szkolnych (10.2016).

Projekt jest kontynuacją realizowanego od roku 2013 programu „Perły w Koronie Polski” wspomagającego działania edukacyjne i wychowawcze realizowane przez polskie szkoły poza granicami. Program ten zawiera w sobie przede wszystkim nastawienie na aktywną edukację dzieci i młodzieży i kształtowanie postaw aktywności i odpowiedzialności za swoje środowisko – co pozwala nie tylko utrwalać i wzmacniać wśród uczniów wieź kulturową z Polską, poczucie przynależności, oraz wiedzę o Polsce, ale przede wszystkim poprzez aktywne działanie w swoim środowisku, utrwala tą więź również wśród całego środowiska polskiego i kształtuje pozytywny wizerunek szkoły również poza środowiskiem polskim. Po zakończeniu projektu przewidywana jest kontynuacja programu.