O NAS
opis celów, założeń, efektów programu

Realizacja programu podzielona jest na 4 semestry

Realizacja każdego semestru poświęcona jest budowaniu określonej wspólnoty

Program „Perły w Koronie” jest pewnego rodzaju konkursem. Jego formuła polega na tym, że każda utworzona grupa zadaniowa, która zrealizuje program według określonych wymagań, na koniec każdego semestru otrzymuje Perłę do Korony, a po zaliczeniu czterech semestrów (otrzymaniu czterech Pereł), otrzymuje Koronę. Jeżeli w szkole, co najmniej, jedna grupa otrzyma Koronę to taki tytuł przyznawany jest również szkole/instytucji. Korona jest symbolem potwierdzającym realizację na wysokim poziomie, programu wychowawczo - edukacyjnego Perły w Koronie, wspierającego budowanie polskiej tożsamości.

Cele semestru pierwszego „Polska Literatura” – zbudowanie silnej wspólnoty grupy, która działa razem, wspólne przygotowanie jakiegoś dzieła

Pierwszy semestr programu prowadzi do tego, że klasa/grupa młodzieży powinna funkcjonować jako dobra grupa, sprawnie działająca, aktywna, zintegrowana, zmotywowana do działania. Warunkiem tego jest pozytywne nastawienie do grupy poszczególnych uczniów. Poza tym, cel ten posiada dwa ważne uzasadnienia. Pierwsze uzasadnienie to ogromne zapotrzebowanie, pragnienie nastolatków przynależności do dobrej grupy rówieśniczej. Grupy, która jawi się im jako bezpieczna, czyli taka, w której nikt się nie wyśmiewa, nie dokucza, w której można poznawać własne talenty, możliwości, w której można się sprawdzić, w której robi się coś ważnego, sensownego, w której są dorośli, którym można zaufać i których się lubi. Drugie uzasadnienie dla tego celu to możliwość obserwowania oraz doświadczania, jak każda grupa powinna być zorganizowana i prowadzona. Klasa/grupa to taka „sala treningowa”, w której można się nauczyć, jak powinna być zbudowana, prowadzona oraz rozwijana każda wspólnota.

Cele semestru drugiego „Historia Polski” – zbudowanie silnej wspólnoty szkoły/instytucji, pokazanie panującej polskiej kultury w szkole/instytucji

W drugim semestrze młodzież ma za zadanie wyjść ze swoimi zadaniami szerzej, chcąc budować wspólnotę szkoły/instytucji i dobre nastawienie do niej. Drugi semestr poświęcony jest poznawaniu i zgłębianiu polskiej historii, od czasów najdawniejszych – Piastów po czasy współczesne. Grupa zadaniowa, poznaje i buduje tożsamość Polski, poprzez zgłębianie historii wybranego okresu w dziejach Polski, np. Polska za czasów Jagiellonów, Polska Jana Pawła II a także odkrywane wybitnych postaci i ich wpływu na badany okres historyczny. Semestr jest próbą odpowiedzi na pytanie, co dany okres historyczny/dana postać historyczna zmieniła w dziejach i jaki ma to wpływ na historię współczesną oraz w jaki sposób młody człowiek może naśladować i „promować” bohaterów w swoim codziennym życiu.

Cele semestru trzeciego „Regionalizmy – polska kultura”- zbudowanie silnej wspólnoty rodziny, pokazanie dobrych praktyk przyjaźni w rodzinie w oparciu o tradycje i zwyczaje panujące w rodzinach

Najważniejszym wspólnym mianownikiem oczekiwań młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym w stosunku do własnej rodziny jest przyjaźń w rodzinie. Poznawanie praktyk przyjaźni w rodzinie ma odbywać się na podstawie rozmów z rodziną, odkrywaniu tradycji i zwyczajów panujących w domach uczestników. Tradycje rodzinne można też tropić rozmawiając z sąsiadami, odkrywając najdawniejsze zwyczaje polskie, tradycje, obrzędy, potrawy, stroje, dekoracje, itp. Młodzież może odpowiedzieć sobie na pytania: jakie zwyczaje i tradycje były praktykowane przez Polaków, dlaczego te zwyczaje, obrzędy, stroje i dekoracje były ważne dla polskiej ludności, dlaczego i czy warto takie tradycje przywracać, dalej je obchodzić. Głównym działaniem w semestrze jest przygotowanie przedsięwzięcia, skierowanego do rodzin zgromadzonych wokół polskiego stowarzyszenia, placówki. Może być to np. sprawozdanie z poznanych praktyk przyjaźni w rodzinie.

Cele semestru czwartego: „Dzieje społeczności” – budowanie wspólnoty środowiska lokalnego, współpraca z instytucjami narodowymi

W ostatnim semestrze młodzież wychodzi ze swoimi działaniami do szerszego środowiska, zaczyna współpracować z innymi partnerami służącymi rozwojowi instytucji polskich w danym środowisku. Semestr uczy młodzież odpowiedzialności za wspólnotę w której żyje tu i teraz. Głównym zadaniem semestralnym młodzieży jest odkrywanie historii miejsca, w którym mieszkają i uczą się. Odkrycie jakie były losy Polaków/Polonii na tym terenie, co spowodowało, że grupa osób pochodzenia polskiego zawiązała się w organizacje. Grupy zadaniowe odkrywają i poznają dzieje historyczne, tradycję i kulturę miejsca. Jest to również czas poznawania patrona oraz historii szkoły/instytucji. Młodzież ma za zadanie uświadomić sobie jak ważne oraz ciekawe jest poznawanie historii i słynnych postaci związanych z miejscem, w którym żyje oraz dlaczego i jak należy działać na rzecz społeczności lokalnej.